DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TUYỂN SINH THEO PHƯƠNG THỨC B

(Kèm theo Công văn số  2601 /ĐHCT-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu Trưởng)

Số TT

Mã số
sinh viên

Số báo danh

Họ và tên

Nữ

Ngày sinh

Điểm kiểm tra Tiếng Anh
đầu vào

  NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

1

B1703304

55000937

Nhan Hoàng Thịnh

 

06/09/1999

74

2

B1701243

55001019

Ngô Thanh Thiên Trúc

x

08/07/1999

69

3

B1703278

55001248

Trần Như Ngọc

x

01/11/1999

68

4

B1703362

55001212

Phạm Bảo Lộc

 

03/08/1999

65

5

B1703308

55000961

Thái Trần Anh Thư

x

15/08/1999

64

6

B1703283

55000805

Huỳnh Nguyễn Trúc Nhi

x

31/10/1999

63

7

B1703341

55000098

Lê Hoàng Gia Hân

x

08/12/1999

63

8

B1705685

55001366

Trần Thanh Thiên Trang

x

05/04/1999

61

9

B1703318

55001386

Vương Trần Thanh Trúc

x

09/08/1999

60

10

B1703250

59002043

Trần Thị Diễm Hằng

x

02/01/1999

58

11

B1703281

55000801

Nguyễn Thành Trung Nhân

 

12/11/1999

57

12

B1703371

55002075

Nguyễn Phạm Bảo Ngọc

x

11/09/1999

50

13

B1703351

57002814

Nguyễn Duy Khang

 

03/07/1999

50

14

B1703273

54004090

Đinh Thị Phương Ngân

x

10/02/1999

47

15

B1703840

50012556

Nguyễn Trọng Tín

 

15/10/1997

45

16

B1703374

55000241

Nguyễn Quốc Nhạn

 

26/11/1999

42

17

B1705669

55006437

Nguyễn Thị Kim Ngân

x

19/10/1999

42

18

B1702396

59005791

Nguyễn Thanh Nhân

 

15/06/1999

41

19

B1704498

55001833

Ngô Thị Cẩm Như

x

05/03/1999

41

20

B1703241

55000058

Huỳnh Thảo Duy

x

09/10/1999

40

  NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

1

B1700544

55008490

Lê Ngọc Phương Đào

x

03/06/1999

68

2

B1700713

55002780

Nguyễn Anh Huy

 

02/07/1999

67

3

B1704027

57006070

Huỳnh Trúc Quỳnh

x

11/12/1999

49

4

B1700648

55000967

Lê Nguyễn Mai Thy

x

22/11/1999

47

5

B1703987

51008349

Hà Thị Yến Nhi

x

06/04/1999

44

6

B1700706

55008526

La Nguyễn Thế Hiển

 

27/01/1999

43

7

B1700685

54000618

Diệp Lê Duy

 

24/11/1998

42

8

B1700698

55003263

Nguyễn Ngọc Giàu

x

01/11/1999

38

9

B1700721

59000316

Bùi Đỗ Duy Khang

 

20/10/1999

37

  NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

B1708210

55001310

Nguyễn Hoàng Sơn

 

18/07/1999

77

2

B1707606

55000187

Nguyễn Tiến Long

 

16/06/1999

76

3

B1710151

55002990

Nguyễn Huỳnh Trang Phương

x

14/12/1999

76

4

B1707661

55008479

Nguyễn Thị Kim Duyên

x

19/09/1999

75

5

B1707585

58001334

Cao Ngọc Như Bình

x

30/09/1998

75

6

B1707726

55001065

Cao Nguyễn Nhật Vy

x

16/03/1999

75

7

B1707598

51005885

Đinh Hoàng Trường Huy

 

13/10/1999

75

8

B1705881

55000802

Nguyễn Quang Nhật

 

01/05/1999

74

9

B1707711

55000971

Nguyễn Huỳnh Minh Thy

x

05/11/1999

74

10

B1710142

55000743

Nguyễn Trần Minh

 

21/10/1999

74

11

B1707699

55000869

Ngô Anh Quân

 

29/12/1999

73

12

B1701406

55000512

Lê Đặng Minh Anh

x

11/06/1999

73

13

B1707712

57006608

Phạm Trung Tính

 

29/08/1999

72

14

B1709782

55000532

Trần Nguyễn Nhật Anh

x

21/05/1999

72

15

B1707599

55000662

Bùi Thị Như Huỳnh

x

25/05/1999

71

16

B1709390

55000571

Dương Quốc Duy

 

29/11/1999

70

17

B1701738

55000111

Nguyễn Trần Bảo Hoàng

 

13/08/1999

69

18

B1707708

55000938

Phùng Thái Thịnh

 

09/08/1999

67

19

B1708329

55001329

Nguyễn Tứ Thăng

 

05/08/1999

65

20

B1710092

55000437

Nguyễn Trần Tường Vi

x

27/07/1999

63

21

B1704288

55001243

Lưu Ngọc Thảo Nghi

x

17/07/1999

62

22

B1707608

55000749

Phạm Đỗ Ngọc Mỹ

x

24/10/1999

61

23

B1710134

55002788

Nguyễn Ngọc Diệu Huyền

x

21/11/1998

60

24

B1706203

55000948

Lê Thị Thanh Thủy

x

02/05/1999

59

25

B1701890

55000837

Lâm Tấn Phú

 

22/04/1999

59

26

B1706392

55000778

Lê Đăng Thiên Ngọc

x

18/09/1999

58

27

B1710443

55008600

Hồ Trương Trúc Linh

x

02/11/1999

58

28

B1707697

55007876

Nguyễn Hồ Diễm Phúc

x

20/11/1999

55

29

B1707605

57006405

Nguyễn Thị Thùy Linh

x

15/09/1999

54

30

B1707671

57006798

Nguyễn Hoàng Huy

 

28/04/1999

52

31

B1709808

55001040

Bùi Thị Hoàng Uyên

x

20/12/1999

51

32

B1707679

54000750

Nguyễn Tấn Lợi

 

24/06/1999

48

33

B1707690

51012522

Nguyễn Đặng Yến Nhi

x

17/02/1999

46

34

B1707694

54000331

Thái Thị Tuyết Nhung

x

29/04/1999

46

  NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

B1704797

02008629

Bùi Phan Anh Duy

 

03/02/1999

76

2

B1706528

55000907

Nguyễn Trung Thành

 

14/11/1999

74

3

B1706556

51008526

Võ Hoàng Nguyễn Vỹ

 

23/11/1999

73

4

B1709560

55008727

Hồ Trung Quân

 

19/02/1999

72

5

B1702291

55004008

Nguyễn Minh Hậu

 

01/08/1999

72

6

B1704727

55000611

Trần Châu Hải

 

05/10/1999

71

7

B1706577

55000605

Nguyễn Tiến Đức

 

20/11/1999

71

8

B1709561

55000871

Lê Hoàng Quí

 

18/05/1999

68

9

B1710113

55002813

Đặng Nguyễn Hoàng Khoa

 

11/03/1999

66

10

B1705808

64001129

Nguyễn Tấn Phát

 

18/12/1999

64

11

B1704699

55000382

Phạm Quốc Toàn

 

23/07/1999

58

12

B1706454

50009998

Nguyễn Thị Thúy Duy

x

12/01/1999

57

13

B1706585

55005972

Huỳnh Phú Hòa

 

14/04/1999

57

14

B1710115

64000489

Trịnh Bảo Minh

 

24/10/1999

52

15

B1706867

55000323

Nguyễn Viết Thái

 

19/05/1999

50

16

B1710429

02045344

Phạm Bùi Vĩnh Phúc

 

29/10/1999

46

17

B1706723

55008617

Nguyễn Lâm Trúc Mai

x

02/04/1999

40

18

B1706465

58006191

Dương Tử Hào

 

21/12/1999

39

19

B1706869

55004247

La Chí Thảo

 

08/10/1999

38

20

B1702182

60003100

Trần Quốc Thịnh

 

20/11/1997

35

21

B1706946

64004640

Nguyễn Thị Thảo Quyên

x

19/11/1999

32

  NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

B1706407

57007001

Nguyễn Minh Phượng

x

07/04/1999

70

2

B1706424

55003481

Hà Hiếu Tiên

x

27/11/1999

70

3

B1707035

51004104

Trương Hoàng

 

19/09/1999

68

4

B1706370

58001400

Phạm Võ Ngọc Hân

x

09/11/1999

67

5

B1706369

55000624

Khưu Gia Hân

x

25/04/1999

62

6

B1706436

55002168

Nguyễn Thị Hải Yến

x

01/12/1999

60

7

B1708321

55002910

Bùi Thị Bích Ngọc

x

09/07/1999

60

8

B1706351

55001399

Huỳnh Quang Ty

 

25/09/1999

59

9

B1703762

55000458

Phạm Nguyễn Minh Xuân

x

16/11/1999

58

10

B1706276

55008442

Trần Trâm Anh

x

27/08/1999

58

11

B1704482

55000661

Trương Nguyễn Gia Huy

 

28/10/1999

56

12

B1706324

50004149

Huỳnh Thị Thúy Phương

x

12/12/1999

56

13

B1706372

55008535

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

x

20/05/1999

55

14

B1703290

55002972

Phạm Quốc Phú

 

02/09/1999

53

15

B1706328

51000470

Huỳnh Nhất Quý

 

15/10/1999

52

16

B1706325

57009213

Thượng Trung Phương

 

21/09/1999

52

17

B1706281

61005559

Nguyễn Khánh Duy

 

25/03/1999

51

18

B1706425

55001355

Phạm Minh Tiến

 

24/06/1999

47

19

B1700072

02023927

Nguyễn Hồng Ngọc

x

18/05/1999

45

20

B1706321

57006047

Bùi Yến Pha

x

23/11/1999

44

21

B1706432

64000309

Lê Ngọc Tú

x

24/05/1999

44

22

B1708585

55000120

Lê Nguyễn Minh Huy

 

31/03/1999

40

23

B1707052

55003011

Nguyễn Nhã Quỳnh

x

08/06/1999

40

24

B1706389

64001341

Trần Thị Diễm My

x

04/11/1999

39

25

B1703690

61006019

Huỳnh Mỹ Ái

x

25/05/1998

35

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 560

Hôm qua 820

Tuần này 4200

Tháng này 22676

Tất cả 490891